To jedna z form konsultacji społecznych z mieszkańcami, której celem jest zebranie opinii mieszkańców o rozpatrywanym projekcie uchwały. Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego mogą zgłosić również mieszkańcy w trybie inicjatywy uchwałodawczej (patrz inicjatywa uchwałodawcza). 

Decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego podejmuje Rada Miasta w formie uchwały. Przeprowadza się je poprzez przynajmniej jedną dyskusję publiczną na sesji Rady Miasta lub posiedzeniu właściwej komisji, w godzinach popołudniowych i w dzień powszedni.

Każdy może wyrazić opinię o projekcie uchwały, która jest przedmiotem wysłuchania publicznego albo poprzez wystąpienie w trakcie dyskusji publicznej, albo poprzez pisemną opinię złożoną na ręce Przewodniczącego Rady.

Aby zabrać głos w dyskusji trzeba najpóźniej do dnia poprzedzającego dyskusję pisemnie zgłosić się do Biura Rady Miasta, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.

Z przebiegu wysłuchania sporządzany jest protokół, który trafia do autorów projektu uchwały, żeby mogli oni przyjąć stanowisko wobec wszystkich zebranych w trakcie wysłuchania opinii mieszkańców. Przed głosowaniem nad projektem uchwały radni Rady Miasta zapoznają się zarówno z pozyskanymi opiniami mieszkańców, jak i stanowiskiem autora projektu uchwały.

Gdzie znaleźć informacje:

Biuro Rady Miasta, ul. Młyńska 4, II piętro, email: brm@katowice.eu, tel.: (32) 25 93 240