Inicjatywa lokalna jest narzędziem współpracy z mieszkańcami, umożliwiającym lokalnym społecznościom realizację różnych zadań publicznych wspólnie z urzędem. Co roku w budżecie miasta na ten cel zabezpieczony jest milion złotych. Mieszkańcy składając wniosek o inicjatywę lokalną muszą wykazać swój wkład pracy społecznej (może być też wkład rzeczowy lub/i pieniężny).

Kto może uczestniczyć w procesie?

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłosić mieszkańcy Katowic bezpośrednio bądź za pomocą organizacji pozarządowej, która ma swoją siedzibę na terenie Katowic.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składa się do Prezydenta Miasta Katowice od 1.X do 15.XI każdego roku za pomocą formularza, który zawiera między innymi: nazwę i opis inicjatywy, termin realizacji, miejsce wykonywania zadania i szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji, całkowity koszt zadania, wnioskowaną formę i zakres pomocy. Obowiązkowym elementem wniosku jest lista poparcia mieszkańców Katowic.

Wniosek można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP: www.sekap.pl w katalogu usług „Sprawy Obywatelskie”, w karcie usługi „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” lub ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Jedna z inicjatyw lokalnych: rewitalizacja podwórka przy ul. Kościuszki/ Szeligiewicza/ Narcyzów/ Różana
Jedna z inicjatyw lokalnych: rewitalizacja podwórka przy ul. Kościuszki/ Szeligiewicza/ Narcyzów/ Różanej

Weryfikacja wniosków

Złożony wniosek zostaje poddany weryfikacji, sprawdzana jest kompletność dokumentów i ich poprawność. Następnie pomysły podlegają zaopiniowaniu przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych. Wnioski są rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych, dostępnych w rezerwie budżetowej na dzień oceny wniosków.

Ostatecznie listę inicjatyw lokalnych, zawierającą rekomendacje Komisji, zatwierdza Prezydent Miasta Katowice. Informację o podjętej decyzji mieszkaniec otrzymuje do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

I co dalej

Jeśli pomysł zostanie przyjęty do realizacji urząd zaprosi wnioskodawców na spotkanie, w trakcie którego przygotowana będzie dokumentacja konieczna do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej m.in. harmonogram działań i kosztorys. Umowę cywilnoprawną o wykonanie inicjatywy lokalnej z mieszkańcami podpisuje się na czas określony.

Gdzie znaleźć informacje:

masz pytanie – napisz: inicjatywalokalna@katowice.eu

informacje ogólne: Wydział Polityki Społecznej, Rynek 1 VIII piętro, tel.: (32) 25 93 118

strona internetowa: http://www.katowice.eu/urzad-miasta/inicjatywa-lokalna