Skargę lub wniosek możesz złożyć pisemnie, korzystając z udostępnionego przez urząd formularza lub wybierając własną formę. Twoja skarga/wniosek powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz jasno precyzować zarzuty/sprawy z jakimi występujesz.

Można je:

  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP
  • przesłać pocztą tradycyjną
  • złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy
  • przesłać pod adresem urzad_miasta@katowice.eu

O sposobie załatwienia sprawy urząd powiadomi Cię w ciągu miesiąca, jeśli sprawa jest skomplikowana termin ten może ulec wydłużeniu, o czym zostaniesz poinformowany. 

Jeśli Twoja skarga/wniosek nie została załatwiona w terminie możesz złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił sprawy w terminie.

Skargę/wniosek możesz też zgłosić w urzędzie ustnie do protokołu. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, twoje imię, nazwisko (nazwę) i adres oraz zwięzły opis treści sprawy.

Wiceprezydenci Miasta Katowice i Sekretarz Miasta przyjmują mieszkańców w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00 – po uprzednim uzgodnieniu terminu.  Ponadto w poniedziałki od godziny 15.30 do 17.00 Prezydent Miasta lub wyznaczony przez niego zastępca przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków według ustalonego harmonogramu, również po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Kierownicy komórek organizacyjnych (naczelnicy wydziałów, kierownicy biur) przyjmują mieszkańców w ramach skarg i wniosków we wtorki od godziny 10.00 do 12.00, za wyjątkiem Wydziału Budynków i Dróg, w którym przyjmuje się we wtorki od godziny 10.00 do 14.00 – po uprzednim uzgodnieniu terminów.

Informacje na temat terminów przyjęcia skarg i wniosków można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie danej komórki (wydziału, biura). Dane teleadresowe poszczególnych sekretariatów można uzyskać w Informacji, która znajduje się w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 parter, pod numerem telefonu (32) 25 93 639, (32) 25 93 403 lub poprzez stronę internetową BIP.

Gdzie znaleźć informacje:

strona internetowa: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej sekap.pl, dział Inne/Skargi i wnioski

BIP – bip.katowice.eu zakładka Urząd Miasta / struktura urzędu oraz zakładka Urząd Miasta / kierownictwo urzędu