Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie. Podział Katowic na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Jednostki pomocnicze tworzy Rada Miasta z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami albo z inicjatywy samych mieszkańców danej jednostki, mających poparcie 10% współmieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze.

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych kwestii związanych z bieżącymi sprawami jednostki. Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki.

Organami jednostki jest rada jednostki oraz zarząd jednostki, których działalność jest jawna i obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do informacji o działalności organów, wstępu na sesje rady, a także dostępu do uchwał i protokołów z posiedzeń organów. Członkowie organów jednostki pełnią swoje funkcje społecznie.

Na stronach BIP w zakładce Rada Miasta/jednostki pomocnicze udostępniane są m. in. informacje dot. siedziby organów jednostek pomocniczych, składu rad i zarządów funkcjonujących w Katowicach jednostek pomocniczych, dane kontaktowe do osób funkcyjnych, terminy sesji rad jednostek oraz dyżurów radnych rad jednostek, a także strony internetowe tworzone przez rady. Informacje te można również uzyskać poprzez kontakt z Biurem Rady Miasta.

Gdzie znaleźć informacje:

Biuro Rady Miasta, ul. Młyńska 4 II piętro, email: brm@katowice.eu, tel.: (32) 25 93 240

strona internetowa katowice.eu, zakładka Rada Miasta/ Rady Jednostek Pomocniczych