Rada Miasta Katowice jest organem stanowiącym i kontrolnym w Katowicach. Oznacza to, że uchwala ona prawo lokalne oraz kontroluje działalność m. in. prezydenta i jednostek organizacyjnych, powołując w tym celu Komisję Rewizyjną.

Mieszkańcy Katowic w wyborach powszechnych wybierają 28 swoich przedstawicieli z pięciu okręgów wyborczych, którzy pracują na sesjach oraz w ramach komisji. Rada swoje decyzje podejmuje w postaci uchwał na sesjach, a komisje branżowe w trakcie prac wydają opinie i wnioski. Decyzje podejmowane są co do zasady zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.

Organizację wewnętrzną oraz zasady i tryb pracy Rady i komisji określa Regulamin Rady Miasta Katowice. Regulamin Rady Miasta Katowice jest załącznikiem do Statutu Miasta Katowice.

Sesje Rady Miasta są jawne i każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział. Harmonogram roczny sesji jest dostępny w Biurze Rady Miasta, na stronie internetowej katowice.eu oraz na stronie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice). Każdorazowo ogłoszenie o dniu sesji w danym miesiącu pojawia się w lokalnej prasie. Ponadto sesje są transmitowane na żywo na stronie katowice.eu.

Podjęte uchwały są publikowane na stronach BIP oraz udostępniane do wglądu w Biurze Rady Miasta wraz z informacją, jak głosowali radni. Niektóre uchwały będące aktami prawa miejscowego są dodatkowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z pracami komisji Rady możesz zapoznać się poprzez stronę BIP, podobnie jak sesje są one jawne. Na stronach BIP sprawdzisz, w której komisji pracuje twój radny i czy uczestniczy regularnie w jej pracach. Możesz również zapoznać się z protokołami z posiedzeń komisji, tzn. dowiedzieć się o czym dyskutowano w trakcie posiedzenia i jakie decyzje podjęto.

Jeśli chcesz się spotkać z radnym jest to możliwe w trakcie jego dyżurów. Informacje o tym kiedy, gdzie i o której radny spotyka się z mieszkańcami znajdują się na stronach BIP.

Gdzie znaleźć informacje:

BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu, zakładka Rada Miasta

strona internetowa: katowice.eu, zakładka Rada Miasta

profil Facebook – Rada Miasta Katowice

Biuro Rady Miasta, ul. Młyńska 4 II piętro, email: brm@katowice.eu, tel.: (32) 25 93 240