Organem wykonawczym w Katowicach jest Prezydent Miasta, wybierany przez mieszkańców w wyborach powszechnych. Wykonuje on uchwały Rady Miasta oraz zadania gminy określone przepisami prawa, wydaje rozstrzygnięcia – w szczególności w formie zarządzeń, decyzji administracyjnych lub postanowień, kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Na stronach BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) publikowane są wszystkie zarządzenia Prezydenta Miasta, do wglądu dostępne również w Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ze swojej działalności Prezydent zdaje sprawozdanie Radzie Miasta na każdej sesji Rady. Informacje o działaniach Prezydenta są publikowane na stronach BIP (zakładka Rada Miasta/sesje/protokoły).

Prezydent powołuje swoich zastępców (maksymalnie czterech), natomiast zadania wykonywane są przy pomocy Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek organizacyjnych miasta. Strukturę organizacyjną i podział zadań w Urzędzie reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Katowice. Na stronach BIP w zakładce urząd miasta/struktura urzędu można znaleźć zakres zadań poszczególnych komórek Urzędu oraz ich dane teleadresowe. Natomiast dane o jednostkach organizacyjnych znajdziesz w zakładce Jednostki organizacyjne.

Gdzie znaleźć informacje:

BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu, zakładka Urząd Miasta/ Kierownictwo urzędu

Wydział Organizacji i Zarządzania, ul. Młyńska 4 III piętro, e-mail: oz@katowice.eu, tel.: (32) 25 93 241