Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na rzecz pogłębienia współpracy partnerskiej pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej a reprezentantami organizacji pozarządowych.

W skład katowickiej Rady wchodzi 16 członków – dwóch przedstawicieli Rady Miasta, sześciu przedstawicieli Prezydenta oraz ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Katowic.

Rada to przede wszystkim ciało doradcze i opiniodawcze w sprawach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, a jej kadencja trwa 3 lata.

Głównym celem działania Rady jest budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie dialogu obywatelskiego. Do jej najważniejszych zadań należy opiniowanie projektów uchwał dotyczących strefy zadań publicznych, wypracowanie założeń projektów dokumentów dotyczących tej strefy, rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych, a ponadto opiniowanie projektu strategii rozwoju Katowic.

Rada jest uprawniona do wyrażania opinii w przypadku sporów między Urzędem Miasta Katowice/ jednostkami organizacyjnymi Miasta Katowice a organizacjami pozarządowymi, a także do występowania do Prezydenta miasta z różnymi inicjatywami dotyczącymi sfery pożytku publicznego.

Gdzie znaleźć informacje:

masz pytanie – napisz: radapozytku@katowice.eu

informacje ogólne: Wydział Polityki Społecznej, Rynek 1 VIII piętro, tel.: (32) 25 93 746

strona internetowa: bip.katowice.eu, zakładka Urząd Miasta/Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach

strona internetowa: katowice.eu, zakładka Urząd Miasta/ Organizacje pozarządowe/ Rada działalności pożytku publicznego