Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla miasta oraz życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej.

Mają one charakter opiniotwórczy, a zebrane uwagi i opinie mieszkańców mogą istotnie wpłynąć na podejmowane przez samorząd decyzje. Ich nadrzędnym celem jest partycypacja społeczna rozumiana jako włączenie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji.

Mieszkańcy miasta mogą złożyć wniosek do Prezydenta o przeprowadzenie konsultacji. Wniosek taki powinien określać:

  • przedmiot konsultacji
  • zasięg terytorialny
  • proponowane formy przeprowadzenia konsultacji
  • uzasadnienie celu przeprowadzenia konsultacji.

Ponadto należy wskazać osobę odpowiedzialną za kontakt z urzędem w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, nr PESEL) oraz listę co najmniej 100 osób popierających dany wniosek (zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy i nr PESEL oraz podpisy). Jeśli złożony wniosek będzie zawierał błędy, urząd do 7 dni pisemnie poprosi wnioskodawcę o uzupełnienie braków. O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku Prezydent informuje wnioskodawców na piśmie w ciągu miesiąca. Jeśli Prezydent odrzuci wniosek mieszkańców, do 14 dni od otrzymania pisma z tą informacją wnioskodawca może odwołać się od rozstrzygnięcia prezydenta do Rady Miasta Katowice, która rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji Rady.

Konsultacje są uruchamiane zarządzeniem Prezydenta Miasta i poprzedzone stosowną kampanią informacyjną. Wszystkie działania w obszarze konsultacyjnym są publikowane na stronie konsultacje.katowice.eu. Zamknięciem procesu jest publikacja raportu, w którym zebrane są wszystkie uwagi mieszkańców wraz ze sposobem ustosunkowania się Prezydenta do zgłoszonych wniosków.

Gdzie znaleźć informacje:

Wydział Komunikacji Społecznej, Rynek 13 II piętro, tel.: (32) 25 93 654, (32) 25 93 144, e-mail: konsultacje@katowice.eu

strona internetowa: konsultacje.katowice.eu