Miasto odpowiada za kształtowanie polityki przestrzennej, dbając o ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, a podejmowane przez urząd działania mają uwzględniać interes publiczny.

Dokumentem polityki przestrzennej, obejmującym obszar całego miasta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (studium). Uchwala je rada miasta i jest ono wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe), które są prawem miejscowym, również uchwalanym przez radę miasta i obowiązują na terenie objętym granicami planu. Plan miejscowy jest podstawą wydawania pozwoleń na budowę i wraz z innymi przepisami kształtuje sposób wykonywania prawa własności. Dokument ten składa się z części tekstowej (tj. ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów z nakazami, zakazami i dopuszczeniami dotyczącymi możliwości ich wykorzystania) i części graficznej (tj. mapy ilustrującej obszary o różnych przeznaczeniach np. mieszkaniowym, usługowym, drogi, lasy itp.).

Udział mieszkańców w sporządzaniu projektu planu miejscowego zapewniony jest w oparciu o procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób, formę oraz terminy związane z uczestnictwem w sporządzaniu planu miejscowego każdorazowo w swoich ogłoszeniach określa prezydent miasta.

Co mogę jako mieszkaniec?

  • złożyć wniosek o sporządzenie albo zmianę obowiązującego planu miejscowego;
  • złożyć wniosek po przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz złożyć wniosek do sporządzanej prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko;
  • uczestniczyć w dyskusji publicznej;
  • złożyć uwagi do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania planu miejscowego na środowisko;
  • zapoznać się z obowiązującym planem miejscowym, w tym wystąpić o wypis i wyrys z planu oraz wystąpić o opinię o przeznaczeniu terenu w obowiązującym planie miejscowym.
  • uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Rozwoju Miasta – opiniującej projekt planu;
  • uczestniczyć w sesji Rady Miasta Katowice podczas procedowania uchwalenia planu miejscowego.

Gdzie znaleźć informacje:

Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1 I piętro, stanowisko 25, tel.: (32) 25 93 410

strona internetowa: bip.katowice.eu, zakładka ogłoszenia i aktualności/ tablica ogłoszeń/ dział ogłoszeń urzędu/ planowanie przestrzenne 

strona internetowa: konsultacje.katowice.eu, zakładka Planowanie przestrzenne

strona internetowa: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej sekap.pl, dział Budownictwo, architektura, urbanistyka

strona internetowa: Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej – emapa.katowice.eu zakładka plany miejscowe, studium, dokumenty planistyczne