Mieszkańcy mogą również sami tworzyć prawo lokalne. Zgodnie ze Statutem Miasta Katowice, grupa co najmniej 500 osób, posiadających czynne prawo wyborcze, może zgłosić swój projekt uchwały do organów miasta, korzystając z inicjatywy uchwałodawczej.

Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których obowiązujące przepisy prawa zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów.

Pierwszym krokiem jest zawiązanie się komitetu inicjatywy uchwałodawczej, który może utworzyć grupa co najmniej 5 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organów miasta i które złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL). Następnie komitet wskazuje w pisemnym oświadczeniu swojego pełnomocnika, którego pierwszym zadaniem będzie poinformowanie Przewodniczącego Rady Miasta Katowice o utworzeniu komitetu.

Mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do organów miasta udzielają poparcia projektowi uchwały poprzez złożenie podpisu na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały (wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL). W miejscu gdzie podpisy te są zbierane powinien być udostępniony również sam projekt uchwały.

Pełnomocnik komitetu składa projekt uchwały wraz z wykazami podpisów do Rady Miasta Katowice. Projekt uchwały zostaje wprowadzony do porządku obrad sesji rady w terminie 3 miesięcy do dnia jego wniesienia. O przyjęciu uchwały decyduje Rada Miasta Katowice w głosowaniu.

Gdzie znaleźć informacje:

Biuro Rady Miasta, ul. Młyńska 4, II piętro, email: brm@katowice.eu, tel.: (32) 25 93 240