Mieszkańcy mogą również sami tworzyć prawo lokalne. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, grupa co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Katowice, może zgłosić swój projekt uchwały, korzystając z inicjatywy uchwałodawczej. Pierwszym krokiem jest zawiązanie się komitetu inicjatywy uchwałodawczej, który może utworzyć grupa co najmniej 5 osób. Osoby te muszą posiadać czynne prawo wyborcze do organów miasta. Konieczne jest też złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do komitetu (ze wskazaniem swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania). Jeśli komitet chce wskazać swojego pełnomocnika, również należy to zrobić w formie pisemnego oświadczenia. Następnie komitet informuje Radę Miasta Katowice o utworzeniu komitetu oraz przekazuje jej ww. oświadczenia.

Poparcia projektowi uchwały mogą udzielać tylko ci mieszkańcy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do organów miasta. Aby poprzeć inicjatywę należy złożyć podpis na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały i podać w nim: swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz datę urodzenia. W miejscu gdzie komitet zbiera podpisy powinien być również dostępny sam projekt uchwały.

Gdy odpowiednia liczba osób udzieli poparcia dla przygotowanego dokumentu, komitet składa projekt uchwały wraz z wykazami podpisów do Rady Miasta Katowice. Projekt uchwały pojawi się w porządku sesji Rady Miasta do 3 miesięcy od momentu złożenia go w Radzie. O przyjęciu uchwały decyduje Rada Miasta Katowice w głosowaniu.

Gdzie znaleźć informacje:

Biuro Rady Miasta, ul. Młyńska 4, II piętro, email: brm@katowice.eu, tel.: (32) 25 93 240

· art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

· uchwała Rady Miasta Katowice nr VII/128/19 dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/111746/sesja%20VII-128-19.pdf