Jeśli chcesz pozyskać informację z urzędu, a nie jest ona udostępniana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, możesz to zrobić składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

Skorzystaj z dostępnego formularza wniosku lub wybierz taką formę, która Ci odpowiada. Z wniosku musi wynikać w sposób jasny, co jest jego przedmiotem, potrzebne też będą Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku oraz informacja, w jaki sposób urząd ma Ci udzielić odpowiedzi. Dodatkowo możesz zostać zobowiązany do uzupełnienia danych w przypadku zaistnienia przesłanek do wydania decyzji administracyjnej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można:

  • przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP
  • przesłać pocztą tradycyjną
  • złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy
  • przesłać pod adresem urzad_miasta@katowice.eu
  • lub wysłać faksem na numer (32) 705 49 14

Jeśli złożysz wniosek urząd ma 14 dni na przesłanie odpowiedzi, jeśli sprawa jest skomplikowana termin może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym zostaniesz poinformowany. Ewentualnymi kosztami udostępnienia informacji publicznej są realnie poniesione koszty materiałowe (koszty nośnika, na którym udostępniana jest informacja publiczna). Jednakże w większości przypadków informacja udostępniana jest bezkosztowo.

Jeżeli urząd wyda decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej lub umarzającą postępowanie o udostępnienie informacji publicznej przysługuje Ci prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia takiej decyzji.

Masz również prawo złożyć skargę na bezczynność lub sposób prowadzenia postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice.
Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Natomiast sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Gdzie znaleźć informacje:

strona internetowa: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej sekap.pl, dział Inne/Udostępnienie informacji publicznej