KATOduma

Zrównoważony transport

Zrównoważony transport jest jednym z ważnych elementów poprawy jakości życia w mieście. Ma być przyjazny dla pieszych, rowerzystów, kierowców i osób korzystających z komunikacji publicznej. W 2015 roku wprowadziliśmy w Śródmieściu Strefę Tempo 30, poszerzoną w kolejnych latach o tereny w dzielnicach. Cały czas pracujemy nad jej ulepszeniem: m.in. stosujemy wyniesione przejścia dla pieszych, kontrapasy i kontraruch dla rowerzystów. W efekcie m.in. tych działań, poprawiło się bezpieczeństwo na drogach: w 2017 roku w porównaniu z 2014 rokiem łączna ilość wypadków spadła o około 36 proc., natomiast  liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu spadła o około 42 proc

Tak przekonywaliśmy do ograniczania prędkości w centrum miasta.

Chcemy zachęcać mieszkańców do podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczać  ruch indywidualny, dlatego m.in.: 

  •  budujemy nowe linie tramwajowe:  „Tramwaj na południe” i linia wzdłuż ul. Grundmanna 
  •  budujemy węzły przesiadkowe w formule park & ride
  •  wymieniamy tabor autobusowy i tramwajowy: program zakupu 135 nowoczesnych autobusów, w tym 20 z napędem elektrycznym, do 2020 roku 
  • przebudowujemy DK 81 w dwóch lokalizacjach: cel to oddzielenie ruchu wewnętrznego od tranzytowego i upłynnienie ruchu w wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic
  • inwestujemy w infrastrukturę rowerową i promujemy ten środek transportu

Katowice planują także stworzenie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Ma on zostać wdrożony na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. Jego działanie w praktyce oznacza m.in. nadawanie priorytetu pojazdom publicznego transportu zbiorowego, dzięki czemu pojazdy te nie będą oczekiwały na wybranych skrzyżowaniach na przejazd. Przyczyni się to przede wszystkim do zmniejszenia czasu podróży, który jest jednym z elementów zachęcających do korzystania z linii autobusowych i tramwajowych. Zaimplementowane będzie również automatyczne sterowanie sygnalizacją dla pozostałych uczestników ruchu zależne od sytuacji drogowej, co zwiększy płynność ruchu, a płynny ruch to również oszczędność czasu, mniejsza emisja spalin i hałasu, a także mniejsza energochłonność transportu. Dzięki znakom zmiennej treści, ITS będzie na bieżąco informował o zatorach ulicznych i kierował pojazdy na trasy alternatywne. ITS będzie też kompatybilny z KISMiA (Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy), co podniesie funkcjonalność obu systemów. m.in. w zakresie szybszej identyfikacji wypadków drogowych.