Aktualności

Wybory do siedmiu Rad Jednostek Pomocniczych. Wszystko, co powinniście wiedzieć

Październik 4, 2019

W listopadzie odbędą się wybory do siedmiu rad jednostek pomocniczych (rad dzielnic) miasta. Po raz pierwszy swoje rady wybiorą mieszkańcy os. Paderewskiego – Muchowca i Śródmieścia. Można zgłaszać kandydatury na radnych i do składu obwodowych komisji wyborczych, a przede wszystkim trzeba pójść i zagłosować.

W „Niezbędniku KATOobywatela” na naszej stronie , w zakładce „Kto mnie reprezentuje”, piszemy o prezydencie miasta, radzie miasta i właśnie radach jednostek pomocniczych, nazywanych też radami dzielnic. O zadaniach RJP możecie przeczytać w tym miejscu: https://katoobywatel.katowice.eu/niezbednik/rady-jednostek-pomocniczych. 

Najważniejsze, że głównym celem działania RJP jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych kwestii związanych z bieżącymi sprawami dzielnicy. Dzieje się to w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z danego okręgu wyborczego. W listopadzie odbędą się wybory do siedmiu Rad. Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr X/206/19 z dnia 25 lipca 2019 r.  będziemy wybierać radnych do Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec – Józefowiec i nr 20 Zarzecze.

Wybory krok po kroku (szczegóły na końcu tekstu)  

  • powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej i wyznaczenie jej siedziby, ustalenie formularzy do zgłaszania kandydata na radnego, podział okręgu wyborczego na obwody do głosowania
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  • wywieszenie listy kandydatów na radnych w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, ustalenie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
  • publikacja obwieszczenia z nazwiskami kandydatów, ustalenie wzoru karty do głosowania
  • wybory – 24 listopada 

Kto może kandydować na radnego?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie jednostki pomocniczej i figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Kto może kandydować do składu Obwodowych Komisji Wyborczych?

Kandydaci muszą być wyborcami, stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących: zstępnymi (czyli potomkami – dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania wraz z podpisami osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców – mieszkańców jednostki pomocniczej. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.

Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną potwierdzone pisemnie przez organ właściwy statutowo.

Jak zgłosić się do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają radę za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 24 listopada 2019 r. w godz.: 7:00 – 19:00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury? Gdzie zagłosować? Sprawdź informacje dotyczące Twojej jednostki pomocniczej:

Śródmieście: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-1.aspx

Załęska Hałda – Brynów (część zachodnia): https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-2.aspx

Paderewskiego – Muchowiec: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-4.aspx

Tysiąclecia: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-9.aspx

Dąb: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-10.aspx

Wełnowiec – Jóżefowiec: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-11.aspx

Zarzecze: https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/wybory-JP-20.aspx